Mieczysław Gocuł

Szanowni Państwo

Siły morskie są jednym z podstawowych filarów struktur bezpieczeństwa każdego państwa morskiego, rozumianym przede wszystkim jako instrument skutecznej realizacji jego polityki obronnej i zagranicznej, w tym egzekwowania narodowych praw wynikających z dostępu do morza. Polska posiada żywotne interesy narodowe na Bałtyku. W wyłącznej strefie ekonomicznej obejmującej blisko 33 tys. km² (11% powierzchni kraju), Polsce przysługuje prawo do dysponowania wszelkimi bogactwami znajdującymi się w toni morskiej, na dnie morza i pod jego powierzchnią. Wzdłuż polskiego wybrzeża przebiegają ważne morskie szlaki komunikacyjne, na których wzrasta ilość i tonaż statków. Dostęp do morza oznacza możliwość swobodnego handlu, rozwoju przemysłu stoczniowego oraz innych gałęzi gospodarki, w tym rosnącej na znaczeniu turystyki morskiej. W interesie państwa leży zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogą morską wymiany handlowej, w tym np. surowców energetycznych oraz ich bezpieczny rozładunek w polskich portach. Ochronę interesów narodowych w wyłącznej strefie ekonomicznej realizuje Marynarka Wojenna natomiast Straż Graniczna realizuje zadania związane z ochroną granicy morskiej na wodach terytorialnych. Z uwagi na wymienione uwarunkowania Morze Bałtyckie, a przede wszystkim Polska Wyłączna Strefa Ekonomiczna wymaga szczególnej uwagi ze strony Marynarki Wojennej. Przedstawione czynniki mogą w przyszłości stanowić silną pokusę do realizacji działań asymetrycznych, których zadaniem będzie wywołanie chaosu i zaburzeń w systemie ekonomicznym państwa w celu uzyskania koncesji politycznych lub zwrócenia uwagi opinii publicznej. Do najbardziej pożądanych celów ataków terrorystycznych należą: zbiornikowce, statki pasażerskie i rejsowe oraz statki z ładunkiem niebezpiecznym. Atak na starannie wybrane cele (statki, porty, platformy wiertnicze) może doprowadzić do katastrofy ekologicznej, upadku linii żeglugowej lub załamania danego sektora handlowego.

Szanowni Państwo

W kontekście przedstawionych informacji, Polska ma prawo i obowiązek obrony i ochrony swoich interesów zarówno na Bałtyku jak i poza nim. Skuteczna realizacja związanych z tym zadań implikuje konieczność posiadania nowoczesnej pod względem sił Marynarki Wojennej. Im bardziej Ona będzie nowoczesna tym większe będzie posiadała zdolności do realizacji zadań. W dającej się przewidzieć perspektywie konieczne będzie zachowanie równowagi w składzie i wyposażeniu Marynarki Wojennej RP, pozwalającej na wykonanie powierzonych jej misji i zadań zarówno w układzie narodowym jak i sojuszniczym oraz koalicyjnym. Warunkiem realizacji stawianych przed nią zadań jest posiadanie odpowiednich zdolności operacyjnych. Między innymi w zakresie rażenia Marynarka Wojenna powinna posiadać zdolność do zwalczania celów nawodnych - z wody jak i z głębiny wodnej oraz z lądu, celów podwodnych - z wody, z głębiny wodnej oraz z powietrza. Ponadto, Marynarka Wojenna powinna posiadać zdolność do zwalczania celów powietrznych, w tym samosterujących pocisków rakietowych, samolotów i bezzałogowych środków powietrznych, zwalczania słabo opancerzonych, mało mobilnych celów lądowych, a także być zdolna do stawiania obronnych zagród minowych oraz, jako element narodowych zdolności do odstraszania, posiadać możliwość do rażenia obiektów lądowych na głębokiej donośności. W ramach rozwijania zdolności Marynarki Wojennej do rażenia główny wysiłek zostanie ukierunkowany na pozyskanie nowej generacji morskich systemów uzbrojenia dysponującym potencjałem zdolnym do wiarygodnego i skutecznego realizowania podstawowej misji SZ RP - obrony granic i niepodzielności terytorium naszego państwa.

Do takich systemów uzbrojenia należy zaliczyć:
 • nadbrzeżne dywizjony rakietowe wyposażone w rakiety NSM;
 • okręty podwodne nowego typu;
 • okręty rakietowe „Orkan” uzbrojone w rakiety RBS-15 Mk.3;
 • okręty obrony wybrzeża „Miecznik”;
 • samoloty rozpoznawczo - patrolowe z funkcją zwalczania OP;
 • nowe śmigłowce do zwalczania OP.

Niezbędne będzie również pozyskanie:
 • nowoczesnych systemów dowodzenia, rozpoznania i wymiany danych;
 • środków obrony przeciwrakietowej do odpierania ataku symultanicznego;
 • okrętowych i lotniczych środków precyzyjnego rażenia celów w głębi lądu;
 • środków rozpoznania i zwalczania zagrożenia minowego;
 • okrętów logistycznych nowej generacji;
 • nowych środków amfibijnych.

Szanowni Państwo

Podsumowując, pragnę podkreślić, że tylko silna Marynarka Wojenna może być brana pod uwagę w budowaniu sprawnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa na Bałtyku i odstraszania potencjalnego przeciwnika. Dlatego też, Marynarka Wojenna powinna dysponować potencjałem bojowym niezbędnym dla zapewnienia ochrony zarówno interesów ekonomicznych jak i militarnych państwa. Jednocześnie pragnę wyraźnie podkreślić, że jesteśmy dopiero na początku drogi zmierzającej do rozwoju nowoczesnej Marynarki Wojennej zdolnej do wypełnienia stawianych jej zadań. Ze względu na wysoki stopień zaawansowania technologicznego systemów walki niezbędnych do pozyskania, rozwój Marynarki Wojennej powinien być realizowany przede wszystkim przez rodzimy przemysł, ale w oparciu o zagranicznych kontrahentów. Bałtyckie Targi Militarne BALT-MILITARY-EXPO, które zadedykowano Marynarce Wojennej oraz jednostkom i służbom wspólnie z nią realizującym zadania na rzecz militarnej obrony i zapewnienia bezpieczeństwa na morzu oraz ochrony granic są za każdym razem okazją do zobaczenia i skorzystania z najnowszych rozwiązań technologicznych, wspomagających efektywne wykonywanie zadań na rzecz interesów Polski na morzu. W związku z powyższym życzę wszystkim uczestnikom 14. Bałtyckich Targów Militarnych - organizatorom, wystawcom, zwiedzającym dużo pozytywnych wrażeń, nawiązania owocnej współpracy i powodzenia w realizacji przyszłych przedsięwzięć dedykowanych rozwojowi Marynarki Wojennej.

generał Mieczysław Gocuł
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego