Modernizacja Marynarki Wojennej

Rok 2013 stanowił przełom w procesie odbudowy i modernizacji sił Marynarki Wojennej poprzez urzeczywistnienie zapisów Koncepcji rozwoju MW do roku 2022 z perspektywą do roku 2030. Na jej bazie realizowany jest obecnie Program Operacyjny – zwalczanie zagrożeń na morzu w latach 2013-2022/2030, który poprzez budowę lub zakupu nowoczesnego uzbrojenia morskiego przeniesie polską flotę wojenną w inny wymiar technologiczny.

Jednym z głównych projektów Programu Operacyjnego jest nowy okręt podwodny o kryptonimie ORKA, którego konstrukcja i wyposażenie odpowiadać będzie najnowszym trendom i wymaganiom operacyjnym. Jego główną zaletą będzie nie tylko najnowocześniejsze uzbrojenie przeznaczone do zwalczania celów podwodnych, nawodnych oraz lądowych, ale także zdolność do długotrwałego przebywania pod wodą.

Innym ważnym projektem Programu… jest okręt obrony wybrzeża pk. MIECZNIK, który będzie jednostką wielozadaniową przeznaczona do zwalczania zagrożeń na wodach przybrzeżnych, a także do realizacji zadań na wodach otwartych w składzie sojuszniczych zespołów zadaniowych. Nie da się uniknąć skojarzeń zadań tego okrętu z tymi określonymi dla tradycyjnej korwety wielozadaniowej, ale różnice będą odnosić się zarówno do priorytetów zadaniowych, jak i wyposażenia Miecznika.

Okręt patrolowy z funkcją zwalczania min pk. CZAPLA będzie jednostka mniejszą od Miecznika, ale obie konstrukcje oparte będą o ten sam rodzaj kadłuba, co pozwoli nie tylko na zaoszczędzenie środków w fazie budowy ogółem 6 jednostek obu typów okrętów, ale ograniczy także koszty ich utrzymania w przyszłości. Czapla wpisuje się w nowoczesne trendy rozwojowe flot europejskich zwiększających zdolności operacyjne jednostek tej klasy poprzez ich doposażenie w tzw. moduły misji. Poza dedykowanym Czapli modułem przeznaczonym do zwalczania min, okręt będzie mógł przenosić także inne rodzaje modułów, w tym rozpoznawcze, hydrograficzne lub socjalne.

Innym rodzajem okrętu patrolowego w Marynarce Wojennej będzie ORP ŚLĄZAK, który powstanie na bazie niedokończonego kadłuba korwety wielozadaniowej Gawron. Mimo zmiany konfiguracji wyposażenia pierwotnie planowanej jednostki, Ślązak będzie w pełni wartościową, szybką jednostką patrolową i eskortową. Okręt spełniać będzie również wymogi stawiane jednostkom dowodzenia zespołem okrętów oraz stanowić będzie platformę do przenoszenia modułów misji.

Ważnym dla polskiej obronności, ale także dla polskiego zaangażowania w działania sojusznicze jest planowana budowa przez konsorcjum polskich firm trzech nowoczesnych niszczycieli min typu KORMORAN. Kadłuby tych okrętów będą wykonane ze stali amagnetycznej, a na jego wyposażenie złożą się systemy będące tworem polskich konstruktorów.

Jednostką zupełnie nowej kategorii w MW RP będzie okręt wsparcia działań połączonych pk. MARLIN, który ze względu na swoją wyporność będzie także największą jednostką polskiej floty wojennej. Posiadanie tego typu okrętu wynika nie tylko z potrzeb operacyjnych SZ RP, ale wpisuje się także w NATO Sea Beasing Koncept, przewidujący transport komponentów wojsk lądowych i specjalnych w rejon działań i ich operowanie oraz wsparcie z pokładu tej jednostki. Oprócz militarnego przeznaczenia Marlin będzie również przeznaczony do ewakuacji obywateli RP z zagrożonych rejonów świata oraz niesienia pomocy humanitarnej w dowolnym punkcie globu. Jednostka będzie pełniła także rolę okrętu szpitalnego oraz dowodzenia.

Na wspólnej konstrukcji kadłuba oparta będzie konstrukcja okrętu rozpoznawczego pk. DELFIN oraz hydrograficznego pk. HYDROGRAF. Nieco większa od nich będzie jednostka ratownicza, której nadano kryptonim RATOWNIK, która będzie wykonywała przede wszystkim zadania o charakterze militarnym w odniesieniu do sil własnych i sojuszniczych, ale będzie również włączona w krajowy i międzynarodowy system ratowania życia na morzu.

Ponadto, nową kategorią sprzętu w Marynarce Wojennej będą stanowiły bezpilotowce, które w wyposażeniu nowoczesnych sił morskich są już standardem. Operujące w środowisku podwodnym, nawodnym oraz w powietrzu bezzałogowe jednostki pozwalają na zwiększenie skuteczności i efektywności działań operacyjnych na morzu. Środki te będą wykorzystane zarówno z pokładów okrętów, jak i ze stanowisk brzegowych.

Funkcjonowanie Marynarki Wojennej trudno wyobrazić sobie bez lotnictwa morskiego. W oparciu o program operacyjny Sił Powietrznych zakupione będzie 6 nowoczesnych śmigłowców morskich przeznaczonych do zwalczania OP oraz wykonywania zadań ratowniczych. Planowane jest również wprowadzenie do służby w MW trzech samolotów MPA.

Skuteczna i terminowa realizacja zapisów Programu Operacyjnego w latach 2013-2022 pozwoli wyhamować postępujący przez ostatnie lata regres potencjału polskiej floty wojennej. Spowoduje także istotny wzrost zdolności bojowych i możliwości operacyjnych sił Marynarki Wojennej.